Platform GALILEI

1 Omschrijving

Het project tracht een samenhangende benadering en integratie van het informaticabeheer te ontwikkelen. Het gaat erom samen een kader van verschillende algoritmen samen te stellen (opdeling van uitgaven, berekening van onderzoekprofielen, zoeken naar geïnteresseerde gemeenschappen), alsook een logistiek platform om dit aan te vullen. Dit laatste beoogt evenzeer een wetenschappelijke infrastructuur waarmede de onderzoekers hun eigen algoritmen kunnen vergelijken en verrijken om alzo een informatica oplossing uit te werken in industriële middens.
Opgestart in 2000 dankzij een financiële ondersteuning van de Région wallonne wordt het project GALILEI sinds 2010 in stand gehouden door het Paul Otlet Institute.
De technische informaties (o.a. de omschrijving van de API) alsook de wetenschappelijke informaties (algoritmen, modellen, enz.) van het project GALILEI kan men terugvinden op WikiCS.

2 Het Platform GALILEI

Het software GALILEI stelt een opwaardering voor in C++ van het theoretisch kader. Ze wordt voorgesteld als een bibliotheek die een generisch API inhoudt (met basiswerktuigen) alsook als een geheel van plug-ins die de verschillende algoritmen leveren. Het geheel is beschikbaar onder de vorm van een vrije software (vergunning GNU LGPL). Voor het ogenblik kan het platform GALILEI beschikken over een know-how van méér dan 40 mensen-jaren.
Architecture GALILEI
Concreet bestaat het platform uit 5 niveau’s :
  1. Een reeks vrije bibliotheken en bestaande, open sources.
  2. De bibliotheeken R (eveneens in het bezit van het Paul Otlet Institute) die verschillende generische werktuigen C++ bevat.
  3. De eigenlijke bibliotheek C++ GALILEI, dewelke verschillende klassen betreffende voorbeelden van het theoretisch kader bevat.
  4. Een reeks plug-ins die betrekking hebben op de verschillende algoritmen, tekstuele selectie, enz.
  5. Applicaties om het platform te besturen.
De volledige code (uitgezonderd de grafische delen) is conform aan de standaards ANSI C++ en POSIX alsook het beheer van de projecten gebeurd met cmake. Tot op heden kunnen slechts de systemen UNIX toegepast worden (vooral GNU/Linux) maar de code zou zich compileren in andere omgevingen. Een omschrijving van de te volgen stappen om het platform te installeren is beschikbaar op WikiCS.

3 Applicaties

Heden zijn er twee applicaties mogelijk :
  1. QGALILEI is een Qt applicatie om de verschillende aspecten van het platform te bewaken. De gebruiker kan gemakkelijk vorm geven aan de plug-ins, berekeningen lanceren, simulaties verbeteren, oplossingen evalueren en raadplegen. Het werd ontwikkeld om de onderzoekers toe te laten hun opzoekingen gemakkelijk bij te sturen.
  2. UpGALILEI is de terminalapplicatie die een script stap voor stap uitvoert om verschillende taken te volbrengen. Het werd bedacht om automatisch gelanceerd te worden bij het starten van een productie (zoals de software cron).
figure wikics/figs/qgalilei.png
Het QGALILEI applicatie.